فرم نظرسنجی مشتریان

 • کیفیت محصولات تولیدی چگونه است؟

 • قیمت محصولات

 • میزان انطباق تعداد محموله ها

 • چگونگی عملیات فروش

 • نحوه برخورد پرسنل واحد فروش

 • نحوه راهنمایی و برخورد سایر پرسنل

 • وضعیت حمل

 • وضعیت تحویل به موقع

 • برتری گروه صنعتی مازرون فوم در مقایسه با رقبا

 • نحوه رسیدگی به شکایات و انتقادات

 • ارزیابی کلی از همکاری فیمابین

* Name & Family
* Email
* Phone
* Education
* Security Code

MAZEROON FOAM